Projekt Firma 50+ jest skierowany do osób, które:
•    ukończyły 50 lat,
•    zamieszkują słabo zaludnione obszary województwa łódzkiego (DEGURBA 3) (KLIKNIJ I SPRAWDŹ, CZY ZAMIESZKUJESZ WSPIERANY OBSZAR),
•    są bezrobotne, poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia lub bierne zawodowo.
Aby wziąć udział w projekcie, musisz spełnić wszystkie powyższe kryteria.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamierzające założyć własną działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego i prowadzić ją przez co najmniej 12 miesięcy. W projekcie mogą brać także udział emeryci i renciści.

Do projektu przyjętych zostanie 120 osób – 66 kobiet i 54 mężczyzn.

UWAGA: uczestnikiem projektu NIE MOŻE zostać osoba, która:

 • posiadała aktywny wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 • zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 • korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 • ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,
 • stanowi personel projektu, jest wykonawcą lub stanowi personel wykonawcy,
 • z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu,
 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie spełniają warunków określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020,
 • jest rolnikiem lub domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS.