Regulamin rekrutacji - aktualizacja dn. 02.07.2019

Formularz rekrutacyjny - aktualizacja dn. 24.01.2019     (wersja edytowalna)

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny predyspozycji do prowadzenia firmy

Karta oceny formularza rekrutacyjnego podsumowanie


Formularz rekrutacyjny - wersja archiwalna

Regulamin rekrutacji - wersja archiwalna


Regulamin przyznawania środków - aktualizacja z dn. 05.12.2019 

Zał. 1. do Regulaminu - wniosek i biznesplan         (wersja edytowalna)

Zał. 2. do Regulaminu - zestawienie wydatków        (wersja edytowalna)

Zał. 3. do Regulaminu - oświadczenie VAT

Zał. 4. do Regulaminu - wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego       (wersja edytowalna) 

Zał. 5. do Regulaminu - karta oceny biznesplanu

Zał. 6. do Regulaminu - karta oceny wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 7. do Regulaminu - oświadczenie w sprawie pomocy de minimis

Zał. 8. do Regulaminu - umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

Oświadczenie zbywcy środka trwałego (osoba prywatna)

Oświadczenie zbywcy środka trwałego (firma)


Instrukcja ogólna

Weksel + instrukcja

Deklaracja wekslowa + instrukcja

Oświadczenie beneficjenta + instrukcja

Oświadczenie małżonka + instrukcja

Poręczenie + instrukcja


Regulamin dofinansowania kosztów dojazdu

Regulamin przyznawania stypendium szkoleniowego

Zał. 1. do Regulaminu - ośw. o pobieraniu stypendium

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Lista identyfikatorów gmin